Perfil del Contractant

Perfil contractant

Publicitat de les licitacions

Licitacions publicades abans del 4 d’agost de 2016
Licitacions publicades a partir del 4 d’agost de 2016


En aplicació de l’art. 53 del RDL 3/2011, del 14 novembre, pel que s’aprova el Text Refós de la Llei de Contractes del Sector Públic, els interessats tenen accés a l’activitat contractual de Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA mitjançant el Perfil de Contractant de l’entitat amb la finalitat d’assegurar la transparència i l’accés públic a aquesta informació.

Els interessats poden descarregar la documentació necessària per participar en els diferents procediments de licitació, així com fer el seguiment dels mateixos i accedir als resultats dels diferents procediments de contractació impulsats per Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA.

En fase de licitació, Barcelona d’Infraestructures Municipals, SA insereix la totalitat de la informació de cada licitació als efectes de garantir els principis de publicitat, transparència, igualtat i concurrència. Aquesta documentació es pot descarregar de forma directa i gratuïta del Perfil de Contractant.

Així mateix, s’ofereix la possibilitat de donar-se d’alta a un sistema d’alertes específic per a cada licitació. L’alta en aquest servei li permetrà rebre informació activa de qualsevol canvi, modificació, correcció i/o informació del procediment concret que es consideri rellevant.